top of page

Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 – «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»​


Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 – «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»​

Ξεκινούν οι υποβολές για τη νέα δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).


Πρόκειται για δύο διακριτές δράσεις της δέσμης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» οι οποίες στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας, καλύπτοντας στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ. Συγκεκριμένα:

 • Η Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€

 • Η Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€

Επισημαίνεται ότι υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο σε μία από τις δύο δράσεις.

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η παρούσα δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που έχουν σκοπό την ανάπτυξη και αναβάθμιση σύγχρονων τεχνολογιών και προϊόντων ή υπηρεσιών ώστε να αξιοποιηθούν οι τελευταίες τεχνολογίες και υποδομές και να υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ανάλογα με την επιλογή χρηματοδοτικού καθεστώτος ενίσχυσης, θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Προϋποθέσεις ωφελούμενων επιχειρήσεων:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 • Να δραστηριοποιούνται σε (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 • Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 • Να λειτουργούν νόμιμα.

 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

 • Προϋπολογισμός και διάρκεια έργων:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 350.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 • Καθεστώς ενίσχυσης – Ποσοστά Ενίσχυσης:

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των ακόλουθων χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης σύμφωνα με τα οποία διαμορφώνονται και τα ποσοστά ενίσχυσης:

α) Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis)

β) Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41

 • Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών ενδεικτικά:

 • Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις

 • Δαπάνες παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

 • Δαπάνες εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής ενέργειας

 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού, Συσκευασίας, Προβολής και εξωστρέφειας

 • Δαπάνες για τεχνικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Δαπάνες για μεταφορικά μέσα

 • Έμμεσες δαπάνες

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 45.

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η παρούσα δράση ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ανάλογα με την επιλογή χρηματοδοτικού καθεστώτος ενίσχυσης, θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Προϋποθέσεις ωφελούμενων επιχειρήσεων:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 • Να λειτουργούν νόμιμα

 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

 • Προϋπολογισμός και διάρκεια έργων:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 350.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 • Καθεστώς ενίσχυσης – Ποσοστά Ενίσχυσης:

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα είναι ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

 • Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών ενδεικτικά:

 • Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρο

 • Δαπάνες για μηχανήματα – εξοπλισμό

 • Δαπάνες για εξοπλισμό βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας/κυκλικής ενέργειας

 • Δαπάνες για πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών

 • Δαπάνες για υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας

 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

 • Δαπάνες για τεχνικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Δαπάνες για μεταφορικά μέσα

 • Έμμεσες δαπάνες

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού.


Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 40.


Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:


Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739

Comments


Υποβλήθηκε επιτυχώς

bottom of page